Zadośćuczynienie a choroba zawodowa

Zadośćuczynienie a choroba zawodowa

W przypadku stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej, przysługuje mu roszczenie m.in. o zapłatę odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia przeciwko pracodawcy. W przypadku kiedy podczas trwania stosunku pracy byłeś narażony na czynniki powodujące powstanie choroby zawodowej, która w konsekwencji nastąpiła, w pierwszej kolejności zgłoś się do lekarza rodzinnego i dalej lekarza specjalisty czy też lekarza medycyny pracy.
Główne czynniki wskazywane jako przyczyna choroby zawodowej to:

  • długość okresu zatrudnienia,
  • rodzaj i sposób wykonywanej pracy,
  • charakter miejsca pracy i warunki pracy,
  • powtarzalność wykonywanych ruchów,
  • monotypowość,
  • konieczność wykonywania pracy w pozycji wymuszonej.

Stwierdzenie choroby zawodowej

Jeśli pracując u tego samego pracodawcy przez okres wielu lat wykonywałeś pracę o tym samym lub zbliżonym charakterze istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdiagnozowana jednostka chorobowa, związana rzecz jasna z charakterem wykonywanej pracy jest chorobą zawodową. Dolegliwości bólowe, brak snu, konieczność zażywania leków przeciwbólowych w porze nocnej lub w okresie wykonywania obowiązków pracowniczych, stosowanie maści leczniczych powinno być dla Ciebie jednoznacznym sygnałem konieczności podjęcia dalszej diagnozy. Osoby dotknięte chorobą zawodową często przy wykonywaniu prostych czynności życia codziennego korzystają ze wsparcia osób trzecich, albowiem ich wykonywanie we własnym zakresie wiąże się z dolegliwościami bólowymi. Powyższe zależy oczywiście od wielu czynników, w tym stopnia zaawansowania jednostki chorobowej.

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Następnie – po wstępnej diagnozie – ustal czy stwierdzona jednostka chorobowa ma związek z charakterem wykonywanej pracy. Zgłoś się do właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; poinformuj o zaistniałej sytuacji, czego konsekwencją winno być zainicjowanie odpowiedniego postępowania administracyjnego, którego celem będzie wyjaśnienie związku przyczynowego pomiędzy charakterem wykonywanej pracy a powstałą chorobą zawodową. W dalszej kolejności właściwy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy winien wydać orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej. Wówczas właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny winien wydać decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej. Następnie lekarz orzecznik ZUS właściwym orzeczeniem winien ustalić stały, procentowy uszczerbek na zdrowiu, w oparciu o który Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o przyznaniu jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej.

Roszczenie z tytuły stwierdzonej choroby zawodowej

Powyższe wyczerpuje drogę administracyjną. Następnie możesz zwrócić się do pracodawcy z szeregiem roszczeń związanych z jego odpowiedzialnością z tyt. stwierdzonej u Ciebie choroby zawodowej, takich jak: jednorazową zapłatę zadośćuczynienia (ponad kwotę wypłaconą w ramach świadczenia ZUS), ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za skutki stwierdzonej u Ciebie choroby zawodowej, rentę na przyszłość, etc.

Kwota zadośćuczynienia

Kwota zadośćuczynienia powinna rekompensować doznane krzywdy, cierpienie, w szczególności dolegliwości bólowe związane ze stwierdzoną choroba zawodową, utrudniające codzienne funkcjonowanie. Istotna pozostaje nadto wysokość kosztów dotychczasowego leczenia i rehabilitacji oraz tych prognozowanych na przyszłość. Roszczenie zwrotu, poniesionych – wskazanych powyżej kosztów –  z tego tytułu również możesz domagać się od pracodawcy.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć porady prawnej w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego lub szukają Państwo rzetelnej obsługi prawnej zapraszamy do kontaktu z kancelarią.