Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że do wszystkich udostępnianych informacji podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest adw. Marcin Osemlak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Marcin Osemlak, ul. Tęczowa 11/9, 53-601 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe naszych potencjalnych i faktycznych klientów, a także kontrahentów i dostawców oraz ich przedstawicieli. Państwa dane przetwarzane są w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla naszej relacji – przetwarzanie obejmuje przede wszystkim treść udostępnionych dokumentów, korespondencji oraz ewentualnie inne informacje pozyskane przez nas z powszechnie dostępnych źródeł (w szczególności imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe).

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z zawieraną umową, celem przetwarzania jest dążenie do jej zawarcia oraz wykonania, w tym prowadzenie negocjacji, przedstawienie oferty, kontakt związany z wykonywaniem umowy, potwierdzeniem płatności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także realizacja ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełniania obowiązku informacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli skontaktowaliście się Państwo z nami we własnym imieniu, w tym za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane w celu odpowiedzi za zapytanie lub zrealizowanie innych działań, na które wyraziliście Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na obsłudze żądań i zapytań związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza i obsługi zgłoszonego zapytania.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, przypominamy, że w każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną uprzednio zgodę, jednak pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na tej podstawie.

Jeżeli działają Państwo w imieniu naszego klienta, dostawcy lub innego podmiotu, przetwarzamy Państwa dane w celu realizowania kontaktu, w kontekście w jakim występują Państwo w imieniu podmiotu trzeciego, a także zawarcia lub realizowania umowy z tym podmiotem trzecim lub zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w imieniu którego Państwo działają, w tym zawieranie i realizowanie z nim odpowiednich umów, a także intencja budowania naszego pozytywnego wizerunku.

Dodatkowo, Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i adres e-mail, mogą być przez nas wykorzystane do wysłania okazjonalnej korespondencji (np. podziękowań lub pozdrowień świątecznych). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji i budowania pozytywnego wizerunku.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu w szczególności następujące uprawnienia:

  • dostęp do danych osobowych – mogą Państwo uzyskać informację czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu, jakiego rodzaju są to dane, kto jest ich odbiorcą, a także w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania lub jakie są kryteria ustalania tego okresu; ponadto jeśli dane osobowe nie zostały udostępnione bezpośrednio przez Państwa – mogą Państwo uzyskać wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  • sprostowanie danych osobowych – w każdym czasie mają Państwo prawo do żądania zaktualizowania nieprawidłowych albo niekompletnych danych,
  • odwołanie zgody – w każdym czasie mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym że odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
  • usunięcie danych osobowych – w określonych przypadkach przysługuje Państwu tzw. prawo do bycia zapomnianym – można z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Państwa dane, mimo że: nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a brak jest podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych; wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania; wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem; przepisy nakazują usunięcie danych osobowych,
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli w Państwa ocenie dysponujemy nieprawidłowymi danymi na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; a także gdy nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • sprzeciw – mogą Państwo sprzeciwić się czynnościom, które wykonujemy, szczególnie gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes lub do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych; w razie sporu co do zasadności sprzeciwu, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • skarga do organu nadzorczego – na nasze działania jako administratora Państwa danych osobowych mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do danych osobowych

Do Państwa danych osobowych dostęp uzyska wyłącznie adw. Marcin Osemlak oraz odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Kancelarii, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Wszystkie te osoby zobowiązane są do zachowania wszelkich tego rodzaju informacji w tajemnicy, a Państwa dane pozostają poufne. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne, np. firmom księgowym, informatycznym, zajmującym się niszczeniem dokumentów, operatorom pocztowym oraz firmom zapewniającym dostęp do poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko przez czas, jaki jest konieczny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Po tym czasie zostaną one usunięte, z wyjątkiem przypadków, gdy jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania takich danych w celu spełnienia obowiązków prawnych.

Jeśli jesteście Państwo naszymi aktualnymi lub potencjalnymi klientami lub jego pracownikami/współpracownikami, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe minimum przez okres obowiązywania umowy lub okres niezbędny do jej zawarcia, a następnie przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub – jeśli do zawarcia umowy nie doszło – 2 lat od dnia ostatniego kontaktu lub zakończenia negocjacji.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do ewentualnego jej cofnięcia lub zrealizowania celu, dla jakiego zgoda została wyrażona.

Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

Kontakt

W przypadku chęci realizacji powyższych praw oraz wszelkich pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowo:

Kancelaria Adwokacka Marcin Osemlak, ul. Tęczowa 11/9, 53-601 Wrocław, marcin.osemlak@osemlak.com