Rozwód – pierwsze kroki 

Rozwód – pierwsze kroki 

Pomimo swojej powszechności, sprawy rozwodowe ze względu na aspekt emocjonalny uczestników często należą do kanonu postępowań szczególnie obciążających. Postępowania te dotyczą najbardziej prywatnej sfery życia naszych Klientów. Istotny zatem jest wybór pełnomocnika, któremu nie tylko powierzymy prowadzenie sprawy, ale z którym zbudujemy więź opartą na zaufaniu. 

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć Państwu między innymi: 

  • Kiedy rozwód w  jest dopuszczalny?
  • Co oznacza całkowite i trwałe rozwiązanie więzi małżeńskiej?
  • Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Rozwód w świetle prawa polskiego 

W świetle art. 56 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przesłanką rozwodu i zarazem jego warunkiem koniecznym jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa. 

Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu nie można go jednak udzielić, jeśli z jego powodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci, bądź  udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny w sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę), bądź gdy drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, ale odmowa byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W polskim porządku prawnym wyróżniamy:

  • rozwód z orzeczeniem o winie (kończący małżeństwo z winy jednego z małżonków lub obojga małżonków),
  • rozwód bez orzekania o winie (zwany inaczej polubownym lub “za porozumieniem stron”).

Postępowanie sądowe

O rozwiązaniu związku małżeńskiego decyduje Sąd.  W toku postępowania Sąd ma za zadanie ustalić, przede wszystkim czy i w jaki sposób doszło do ustania więzi małżeńskiej. Innymi słowy na podstawie zgromadzonych i przedstawionych przez strony postępowania dowodów, ocenia czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Ale co to oznacza w praktyce?

Trwały i zupełny rozkład więzi małżeńskiej

Trwałość rozkładu małżeństwa polega na jednoczesnym ustaniu więzi duchowej, emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej. By stwierdzić zupełny rozkład  małżeństwa wszystkie wymienione więzi nie powinny istnieć. Oczywiście Sąd rozpoznający sprawę bierze pod uwagę cały stan faktyczny przedstawiony przez strony postępowania. Nierzadko bowiem występują okoliczności, które wykluczają całkowite ustanie więzi ekonomicznej. 

Trwałość rozpadu małżeństwa jest zdecydowanie mniej arbitralnym czynnikiem, o którym decyduje po prostu czas. 

Wyrok w sprawie rozwodowej

Sprawa rozwodowa kończy się wydaniem wyroku w którym sąd orzeka o następujących kwestiach: 

  • sposób rozwiązania małżeństwa, 
  • władza rodzicielskiej, w tym sposobie sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi stron, 
  • alimentach, 
  • podział nieruchomości do korzystania.

Dalsze kwestie, związane z podziałem majątku współmałżonków rozstrzygane są w odrębnym postępowaniu. 

Spotkanie z pełnomocnikiem

Osoba zainteresowana rozwiązaniem związku małżeńskiego powinna już na pierwszym spotkaniu w całości przedstawić stan faktyczny. Do istotnych kwestii należy przede wszystkim czas trwania małżeństwa, moment, w którym, w jej ocenie doszło do ustania więzi małżeńskiej oraz co było przyczyną jej rozwiązania. 

Dopiero wówczas adwokat dokonując swoistej oceny stanu faktycznego przedstawi Klientowi zapatrywanie na kształt pozwu w sprawie o rozwód oraz pouczy o konsekwencjach z tym związanych.

Sprawy rodzinne ze względu na swoisty bagaż emocjonalny mogą skutkować utratą możliwości dokonania obiektywnego osądu przez Klienta zlecającego prowadzenie sprawy, dlatego doświadczony adwokat rodzinny stanowi gwarancję rzetelnej porady w zakresie oceny aktualnej sytuacji faktycznej i możliwości prawnych z nią związanych.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, lub szukają Państwo rzetelnej obsługi prawnej w sprawie rozwodowej, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.