Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

W dniu 1 września 2019 r. wdrożono w życie wykaz informacji o podatnikach VAT, tkz. „białą listę podatników VAT”. Wyżej wymieniona lista, stanowiąca de facto novum w polskim systemie podatkowym, administrowana jest przez szefa Komisji Administracji Skarbowej (szef KAS) – powołana została w celu skutecznego i sprawnego weryfikowania kontrahentów.

Elektroniczny Wykaz podatników VAT:

Celem ustawodawcy w związku z wdrożeniem listy była możliwość weryfikacji:

  • przez osoby zainteresowane – czy ewentualny kontrahent pozostaje czynnym podatnikiem VAT,
  • podstawy prawnej decyzji w przedmiocie odmówienia twojemu kontrahentowi rejestracji, wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, bądź też z ustalenia z jakiego powodu przywrócono zarejestrowanie podatnika VAT,
  • numeru rachunku bankowego, na który należy zapłacić ewentualnemu kontrahentowi.

Wykaz, o którym mowa powyżej, wprowadzono w miejsce dotychczasowej listy podatników VAT.

Sankcje

Dokonanie przelewu na rachunek inny niż wskazany w „białej liści podatników VAT” niesie pewne konsekwencje podatkowe, w tym m.in.. niemożność zaliczenia wydatków związanych z daną transakcją w poczet kosztów podatkowych. Powyższe dotyczy transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami, na kwoty powyżej 15.000 zł. Jednocześnie ponosisz odpowiedzialność solidarna wspólnie ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, w przypadku kiedy Twój kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT.

Od wyżej wymienionej odpowiedzialności będziesz mógł się zwolnić, informując o tym fakcie najpóźniej w terminie 3 dni – od wykonania przelewu na niezgodny z wpisem w wykazie nr rachunku bankowego – właściwego dla sprzedawcy naczelnika urzędu skarbowego.

Skutki wdrożenia przepisów.

Pamiętaj aby sprawdzić wpis dotyczący – zwłaszcza nowych- kontrahentów w wykazie prowadzonym przez szefa KAS. Zweryfikujesz tym samym status swojego kontrahenta w zakresie podatku VAT.

Ponadto przed wykonaniem zapłaty zweryfikuj nr rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT w zakresie jego zgodności z wpisem w białej liści podatników VAT.

Sankcje za niewykonania obowiązków nałożonych na Ciebie nowymi przepisami prawa obowiązywały będą od dnia 1 stycznia 2020 r. Podejmij zatem kroki zmierzające do usprawnienia wewnętrznych procedur w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, związanych z weryfikacją kontrahentów.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem stosownej porady prawnej w zakresie wdrożenia procedur związanych ze zmodyfikowanym wykazem podatników VAT – celem ustalenia terminu spotkania – wypełnij formularz dostępny w zakładce Kontakt lub telefonicznie skontaktuj się z pracownikiem sekretariatu (tel. 71/372-38-72).

Zobacz także: Wrocław kancelaria prawna